โครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผ่านวัดในสกุลช่างเชียงแสน

The Development of multimedia to promote cultural tourism through the temple in Chiang Saen Craftmen School
สาขาสถาปัตยกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วัดศรีคองแมน

วัดศรีคองแมนชื่อนี้มาจากสมัยที่เชียงแสนถูกปกครองโดยพม่า […]

วัดธาตุเขียว

กลุ่มโบราณสถานประกอบด้วยเจดีย์ทรงระฆังกลม ตั้งอยู่ด้านห […]

วัดพระนอน

ตั้งอยู่ในเมืองเชียงแสนเกือบกลางเมืองค่อนมาทางทิศใต้ใกล […]

วัดพระบวช

ตำนวนกล่าวว่าสร้างโดยพญากือนาเมื่อประมาณ พุทธศักราช ๑๘๘ […]

วัดกู่เต้า

ตั้งอยู่นอกกำแพงเมืองด้านทิศตะวันตกริมแม่น้ำคำ หันหน้าไ […]

วัดอาทิต้นแก้ว

สร้างโดยพระเมืองแก้ว เจ้าเมืองเชียงใหม่ ครั้งเสด็จมาเมื […]

วัดป่าสัก

ประวัติความเป็นมา    ตามประชุมพงศาวดารภาคที่ 61 กล่าวว่ […]

วัดเจดีย์หลวง

ประวัติความเป็นมา วัดเจดีย์หลวงเดิมสันนิษฐานว่าคือ“ วัด […]