โครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผ่านวัดในสกุลช่างเชียงแสน

The Development of multimedia to promote cultural tourism through the temple in Chiang Saen Craftmen School
สาขาสถาปัตยกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วัดหมื่นเชียง

วัดหมื่นเชียง ปรากฏในเอกสารว่าหมื่นเชียงสงเจ้าผู้ครองเม […]

วัดสัสดี

กรมศิลปากรทำการขุดแต่งวัดสัสดีใน พ.ศ. ๒๕๔๙ และบูรณะใน พ […]

วัดปราสาทคุ้ม

เป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูน ฐานกว้างด้านละ 8 เมตร ลักษณะฐานป […]

วัดพระยืน

ตำนานกล่าวว่า พญาคำฟู โอรสพญาแสนภู สร้างเจดีย์ขึ้นเมื่อ […]

วัดมุงเมือง

วัดมุงเมือง(เชียงแสน) ตั้งอยู่ตรงข้ามวัดพระบวชในตัวอำเภ […]

วัดมหาธาตุ

ไม่ปรากฏหลักฐานเกี่ยวกับการก่อสร้าง แต่เรียกอีกชื่อหนึ่ […]

วัดเสาเคียน

ปรากฏชื่ออยู่ในหนังสือประชุมพงศาวดารภาคที่ ๖๑ ว่าเป็นวั […]

วัดแสนเมืองมา

วัดนี้ประกอบด้วยเจดีย์ก่อิฐถือปูน องค์ระฆังทรงกลม บนฐาน […]