โครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผ่านวัดในสกุลช่างเชียงแสน

The Development of multimedia to promote cultural tourism through the temple in Chiang Saen Craftmen School
สาขาสถาปัตยกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วัดพระธาตุปูเข้า

สถานที่ตั้ง

ตำบล เวียง อำเภอ เชียงแสน เชียงราย 57150

ตั้งอยู่บนดอยริมน้ำโขง มีมณฑปอยู่บริเวณกึ่งกลางของวัด ล้อมรอบด้วยเจดีย์ขนาดเล็ก ๕ องค์ ด้านหน้าเป็นวิหาร มีกำแพงแก้วล้อมรอบสองชั้น มีบันไดทางขึ้น ๓ ด้านยกเว้นทางด้านทิศตะวันตก ตำนวนกล่าวว่า เจ้าแก้วมาเมืองสร้างขึ้นประมาณ พ.ศ. ๑๓๐๒ อย่างไรก็ตามจากรูปแบบทางสถาปัตยกรรมสันนิษฐานว่า มีอายุประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๙

แผนที่
รูปภาพ