โครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผ่านวัดในสกุลช่างเชียงแสน

The Development of multimedia to promote cultural tourism through the temple in Chiang Saen Craftmen School
สาขาสถาปัตยกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วัดและโบราณสถานที่เป็นศูนย์รวมจิตวิญญาณและแหล่งศิลปะวัฒนธรรม

หมายเหตุ เป็นโบราณสถานที่มีชื่อปรากฏในตำนานพงศวดารอาจจะทราบหรือไม่ทราบประวัติความเป็นมา เป็นโบราณสถานที่ยังคงสภาพ และเป็นโบราณสถานที่ได้รับการขุดแต่งบูรณะแล้วหรือไม่เคยได้รับการขุดแต่งบูรณะเลย

สถานที่ตั้ง