โครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผ่านวัดในสกุลช่างเชียงแสน

The Development of multimedia to promote cultural tourism through the temple in Chiang Saen Craftmen School
สาขาสถาปัตยกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วัดอาทิต้นแก้ว

สถานที่ตั้ง

ตำบล เวียง อำเภอ เชียงแสน เชียงราย 57150

สร้างโดยพระเมืองแก้ว เจ้าเมืองเชียงใหม่ ครั้งเสด็จมาเมืองเชียงแสน เมื่อ พ.ศ. ๒๐๕๘ พระองค์ได้สร้างวัดนี้เพื่อลดความขัดแย้งและประนีประนอมระหว่างพระสงฆ์สำนักต่างๆ และเป็นองค์ประธานในการบวชกุลบุตรเชียงแสน ให้สงฆ์ในสำนักเหล่านั้นสามารถทำพิธีกรรมร่วมกันได้

แผนที่
รูปภาพ