โครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผ่านวัดในสกุลช่างเชียงแสน

The Development of multimedia to promote cultural tourism through the temple in Chiang Saen Craftmen School
สาขาสถาปัตยกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วัดศรีคองแมน

สถานที่ตั้ง

ถนน รอบเวียง ตำบล เวียง อำเภอ เชียงแสน เชียงราย 57150

วัดศรีคองแมนชื่อนี้มาจากสมัยที่เชียงแสนถูกปกครองโดยพม่า ที่นี่เคยเป็นที่ประทับของพระเจ้าสุทโธธรรมราชา ในช่วง พ.ศ.2167-2171 เรียกว่า “เวียงไชยบุรี ศรีคองแมนเชียงแสน” วัดศรีคองแมน วัดธาตุเขียว เป็นกลุ่มโบราณสถานคาดว่าสร้างประมาณพุทธศตวรรษที่ 22

แผนที่
รูปภาพ