โครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผ่านวัดในสกุลช่างเชียงแสน

The Development of multimedia to promote cultural tourism through the temple in Chiang Saen Craftmen School
สาขาสถาปัตยกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วัดพระธาตุสองพี่น้อง

สถานที่ตั้ง

ม.7 บ้านเชียงแสนน้อย ต.เวียง อ.เชียงแสน

ตำนานกาลมาลีปกรณ์กล่าวว่า บริเวณนี้ (เมืองเชียงแสนน้อยหรือเวียงปรึกษา) เคยเป็นที่ตั้งค่ายชั่วคราวของพญาแสนภู ขณะสำรวจหาที่ตั้งเมืองใหม่ (เมืองเชียงแสน)

โบราณสถานแห่งนี้ประกอบด้วย เจดีย์ วิหาร อุโบสถ ศาลา ทางเดินและกำแพงแก้ว เมื่อพิจารณารูปแบบเจดีย์ประธานทรงประสาทห้ายอด และเจดีย์ประธานทรงระฆังแบบล้านนาในวัดพระธาตุสองพี่น้องแล้วจัดเป็นรูปแบบเจดีย์แบบศิลปะล้านนา ในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๙-๒๐ ได้มีการสร้างเจดีย์ทรงประสาทห้ายอดเป็นประธานก่อน แล้วในราวพุทธศตวรรษที่ ๒๐-๒๒ จึงได้สร้างเจดีย์ทรงระฆังเป็นประธาน ส่วนอาคารอื่นๆ คงสร้างในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน

แผนที่
รูปภาพ