โครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผ่านวัดในสกุลช่างเชียงแสน

The Development of multimedia to promote cultural tourism through the temple in Chiang Saen Craftmen School
สาขาสถาปัตยกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วัดธาตุเขียว

สถานที่ตั้ง

ตำบล เวียง อำเภอ เชียงแสน เชียงราย 57150

กลุ่มโบราณสถานประกอบด้วยเจดีย์ทรงระฆังกลม ตั้งอยู่ด้านหลังวิหารซึ่งหันหน้าไปทางทิศตะวันออก ฐานชุกชีประดับบนวิหารมีลายปูนปั้น เดิมมีพระพุทธรูปปูนปั้นประดิษฐานอยู่ แต่ชำรุดหักพังหมดแล้ว นอกจากนี้ยังมีเนินโบราณสถานอีก ๒-๓ แห่ง ไม่ปรากฏหลักฐานเกี่ยวกับการก่อสร้าง สันนิษฐานจากรูปแบบสถาปัตยกรรมได้ว่าน่าจะสร้างขึ้นเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ ๒๒

แผนที่
รูปภาพ