โครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผ่านวัดในสกุลช่างเชียงแสน

The Development of multimedia to promote cultural tourism through the temple in Chiang Saen Craftmen School
สาขาสถาปัตยกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วัดแสนเมืองมา

สถานที่ตั้ง

ตำบล เวียง อำเภอ เชียงแสน เชียงราย 57150

วัดนี้ประกอบด้วยเจดีย์ก่อิฐถือปูน องค์ระฆังทรงกลม บนฐานย่อเก็จสูงประดับลูกแก้ว ตั้งอยู่ด้านหลังวิหาร ซึ่งหันหน้าไปทางทิศตะวันออก ปัจจุบันเป็นวัดร้าง พิจารณาชื่อวัดซึ่งเป็นชื่อกษัตริย์เมืองเชียงใหม่ แคว้นล้านนา วัดนี้น่าจะสร้างขึ้น เมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ ๒๐ แต่จากลักษณะของเจดีย์พบว่านิยมสร้างกันในพุทธศตวรรษที่ ๒๑

แผนที่
รูปภาพ