โครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผ่านวัดในสกุลช่างเชียงแสน

The Development of multimedia to promote cultural tourism through the temple in Chiang Saen Craftmen School
สาขาสถาปัตยกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วัดเชตวัน (กาเผือก)

สถานที่ตั้ง

ตำบล เวียง อำเภอ เชียงแสน เชียงราย 57150

ตามหลักฐานเอกสารทางประวัติศาสตร์ (พงศาวดารโยนก) กล่าวว่า “ศักราช ๙๙๘ (พ.ศ. ๒๑๗๙) ปีชวด อัฐศกเจ้าฟ้าสุทโธธรรมราชาทรงบำเพ็ญพระราชกุศลบวชกุลบุตรพันหนึ่ง แล้วมีพระราชโองการให้สถาปนาที่วังนางกาเผือกเมืองเชียงแสนเป็นพระอาราม ขนานนามว่าวัดเชตวันแล้วอาราธนาพระมหาเถรวัดป่าไผ่ดอนแท่นมาเป็นเจ้าอาวาส” (เจ้าฟ้าสุทโธธรรมราชาเป็นกษัตริย์เมืองอังวะ ในช่วงเวลาที่กล่าวถึงนี้เป็นช่วงเวลาที่ล้านนาทั้งปวงอยู่ภายใต้การปกครองของราชวงศ์ตองอูในราวพุทธศตวรรษที่ ๒๒ ซึ่งตรงกับช่วงเวลาที่เอกสารระบุไว้)

วัดเชตวันกาเผือก ประกอบด้วยวิหารและเจดีย์ วิหารเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนในแผนผังสี่เหลี่ยมผืนผ้า หันหน้าไปทางทิศตะวันออก จัดเป็นอาคารแบบโถงมีผนังเฉพาะส่วนท้ายวิหารที่ประดิษฐานพระประธานเจดีย์มีลักษณะเป็นทรงกลมแบบล้านนาประกอบด้วยส่วนฐานบัวทรงสี่เหลี่ยมรองรับองค์ระฆังกลมส่วนยอดพังทลายไปแล้ว สำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่ทำการบูรณะใน พ.ศ. ๒๕๖๒

แผนที่
รูปภาพ