โครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผ่านวัดในสกุลช่างเชียงแสน

The Development of multimedia to promote cultural tourism through the temple in Chiang Saen Craftmen School
สาขาสถาปัตยกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วัดหมื่นเชียง

สถานที่ตั้ง

ตำบล เวียง อำเภอ เชียงแสน เชียงราย 57150

วัดหมื่นเชียง ปรากฏในเอกสารว่าหมื่นเชียงสงเจ้าผู้ครองเมืองเชียงแสน เป็นผู้สร้างในปี พ.ศ.2030 รูปแบบของเจดีย์ที่เป็นทรงปราสาทยอดเดียว ส่วนสำคัญที่ใช้ในการกำหนดอายุได้อย่างดีที่สุดคือลวดลายปูนปั้นประดับเสาและผนังเรือนธาตุ นับเป็นเจดีย์ที่มีความสำคัญมากที่สุดองค์หนึ่งเพราะเป็นเจดีย์ปราสาททรงยอดเดียวแบบล้านนาที่เหลืออยู่องค์เดียวเท่านั้น ความสัมพันธ์ที่ชาวบ้านมีต่อโบราณสถานเป็นไปในลักษณะของการถวายเครื่องสักการะ เช่นถวายข้าว น้ำ ในวันสำคัญทางพุทธศาสนา และมีความเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเรื่องลี้ลับ เพราะเคยปรากฏดวงแก้วลอยจากบริเวณโบราณสถาน ในอดีตช่วง พ.ศ.2547 พื้นที่บริเวณนี้ส่วนใหญ่เป็นป่า ยังไม่ค่อยมีบ้านเรือนเข้ามาตั้งเท่าใดนัก ถนนยังเป็นลูกรัง ดินแดง บริเวณที่เป็นโบราณสถานก็ยังไม่ได้รับการบูรณะ และถูกปกคลุมไปด้วยต้นไม้มีเศษอิฐแตกกระจายไปทั่ว หลังจากนั้นกรมศิลปากรก็ข้ามาบูรณะทําให้เห็นสภาพของโบราณสถานชัดเจนขึ้น

แผนที่
รูปภาพ