โครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผ่านวัดในสกุลช่างเชียงแสน

The Development of multimedia to promote cultural tourism through the temple in Chiang Saen Craftmen School
สาขาสถาปัตยกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วัดสัสดี

สถานที่ตั้ง

ซอย ริมโขง 10 ตำบล เวียง อำเภอ เชียงแสน เชียงราย 57150

กรมศิลปากรทำการขุดแต่งวัดสัสดีใน พ.ศ. ๒๕๔๙ และบูรณะใน พ.ศ. ๒๕๕๑ ผลการดำเนินงานพบหลักฐานการก่อสร้างและบูรณะหลายครั้ง ครั้งแรกสร้าง มีอาคารสำคัญคือเจดีย์ทรงระฆัง และวิหารตั้งอยู่บนฐานเดียวกัน การบูรณะครั้งที่ ๑ ได้มีการปรับเปลี่ยนเจดีย์เป็นทรงปราสาท ๕ ยอด ต่อมาได้ขยายขนาดเจดีย์ให้ใหญ่ขึ้นแล้วจึงสร้างมณฑปที่มียอดเป็นทรงดอกบัวตูมและมีฐานเป็นบัวลูกฟักแบบศิลปะสุโขทัย หลักจากนั้นได้มีการบูรณะมุขด้านหน้าของมณฑปอีก ๕ ครั้ง โดยขยายให้มีขนาดใหญ่ขึ้นและปรับเปลี่ยนฐานบัวลูกฟักเป็นฐานปัทม์ลูกแก้วอกไก่แบบศิลปะล้านนา

วิหารตั้งอยู่ด้านตะวันออกของกลุ่มโบราณสถาน พบหลักฐานการบูรณะหลายครั้งจนครั้งสุดท้ายได้ถูกปรับเปลี่ยนเป็นอุโบสถที่มีโครงสร้างหลังคาเป็นม้าตั่งไหม มุงด้วยกระเบื้องดิน ขอ เสา และผนังก่ออิฐฉาบปูนประดับลวดลายปูนปั้นรูปสัตว์หิมพานต์และพันธ์พฤกษาโดยรอบ การขุดแต่งพบว่าในช่วงสุดท้ายของอุโบสถได้ถูกไฟไหม้และน่าจะเป็นสาเหตุของการพังทลายของอุโบสถหลังนี้

จากรูปแบบสถาปัตยกรรมและหลักฐานที่ปรากฏ สันนิษฐานว่าวัดสัสดีนี้ น่าจะสร้างขึ้นในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๐ จากนั้นมีการบูรณะและใช้งานสืบเนืองมาจนถึงช่วงเมืองเชียงแสนแตกใน พ.ศ. ๒๓๔๗

แผนที่
รูปภาพ