โครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผ่านวัดในสกุลช่างเชียงแสน

The Development of multimedia to promote cultural tourism through the temple in Chiang Saen Craftmen School
สาขาสถาปัตยกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วัดร้อยข้อ

สถานที่ตั้ง

ตำบลเวียง อำเภออำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ปัจจุบันเป็นวัดร้าง ไม่ปรากฏประวัติความเป็นมา สร้างด้วยอิฐ หันหน้าวัดไปทางทิศตะวันออก ภายในวัดมีเจดีย์ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด ๙.๕๐ เมตร รองรับฐานบัวลูกแก้ว ๒ ชั้น ย่อมุม ๒๘ ด้านบน ชั้นมาลัยเถาทรงแปดเหลี่ยม และองค์ระฆัง ทางด้านทิศตะวันออกเป็นวิหาร ขนาดกว้าง ๑๒.๒๐ เมตร ยาว ๑๘.๕๐ เมตร ลักษณะเป็นวิหาร ก่อผนังทึบ ด้านบนมีฐานชุกชี ประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้น ปางมารวิชัย ศิลปะเชียงแสนล้านนา ด้านทิศใต้นั้นมีทางเดินเชื่อมต่อกับวิหารเล็ก ขนาดกว้าง ๙ เมตร ยาว ๑๖ เมตร อย่างไรก็ตาม องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมอื่นๆ น่าจะยังคงมีอยู่ใต้ถนนจากรูปแบบทางศิลปกรรมสันนิษฐานว่า วัดนี้สร้างขึ้น เมื่อประมาณ พุทธศตวรรษที่ ๒๐

แผนที่
รูปภาพ