โครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผ่านวัดในสกุลช่างเชียงแสน

The Development of multimedia to promote cultural tourism through the temple in Chiang Saen Craftmen School
สาขาสถาปัตยกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วัดมหาธาตุ

สถานที่ตั้ง

ตำบล เวียง อำเภอ เชียงแสน เชียงราย 57150

ไม่ปรากฏหลักฐานเกี่ยวกับการก่อสร้าง แต่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า วัดพระรอด ปัจจุบันเป็นวัดร้างประกอบด้วยอาคารสี่เหลี่ยมจัตุรัสคล้ายมณฑปมูลคันธกุฏี ที่ประทับส่วนตัวของพระพุทธเจ้า ขนาดกว้างด้านละ ๔.๕๐ เมตร สูง ๘.๔๐ เมตร หลังคาคล้ายทรงปิรามิด ด้านหน้าวิหารขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒ เมตร เชื่อมต่อกับทางเข้ามณฑป ภายในมณฑปประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้น ปัจจุบันชำรุดแตกหัก ลักษณะศิลปกรรมแบบนี้ในเมืองเชียงแสนยังมีอยู่ที่วัดพระธาตุภูข้าว และวัดป่าแดงหลวง เป็นต้น ในเมืองสุโขทัยมณฑปรูปแบบนี้ อยู่หลังวิหารโดยหันหน้าไปทางทิศตะวันออก ซึ่งพิจารณาได้จากรูปแบบศิลปกรรมแล้วควาดว่าวัดนี้สร้างขึ้นเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ ๒๐ – ๒๑

แผนที่
รูปภาพ