โครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผ่านวัดในสกุลช่างเชียงแสน

The Development of multimedia to promote cultural tourism through the temple in Chiang Saen Craftmen School
สาขาสถาปัตยกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วัดพระเจ้าล้านทอง

สถานที่ตั้ง

ตำบล เวียง อำเภอ เชียงแสน เชียงราย 57150

วัดพระเจ้าล้านทอง สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าทองงัวหรือทองวัว ราชบุตรของพระเจ้าติโลกราช เมื่อ พ.ศ. 2032 (จุลศักราช 351) ตามที่ปรากฏในตำนานโยนกว่า

เมื่อปี พ.ศ. 2030 (จ.ศ.849 ปีมะแม นพศก) เจ้าสุวรรณคำล้านนา เจ้าผู้ครองเมืองเชียงแสน ถึงแก่พิราลัยพระเจ้าเชียงใหม่ (พระยอดเชียงราย พระราชนัดดาของพระเจ้าติโลกราช ได้ขึ้นครองราชสมบัติสืบต่อจากพระเจ้าติโลกราชแทนพ่อท้าวบุญเรือง ราชโอรสของพระเจ้าติโลกราช เจ้าทองวัวเป็นราชบุตรที่เกิดจากพระสนมจึงมิได้สืบสันติวงศ์ เห็นว่าเมืองเชียงแสนเป็นหัวเมืองสำคัญฝ่ายเหนือ จึงได้สถาปนาให้พระเจ้าทองวัว ซึ่งมีตำแหน่งเป็นเจ้าหมื่นวัว ไปครองเมืองเชียงแสนเจ้าหมื่นวัวได้ทรงน้ำมุรธาภิเศกที่เมืองเชียงสน เมื่อวันพุธขึ้น 7 ค่ำ เดือนยี่เหนือ (เดือน 1 ) ปี พ.ศ. 2032 (จ.ศ. 851) เฉลิมพระอภิชัยว่า “พระยาศิริราชเงินกอง” เมื่อได้ครองเมืองเชียงแสนแล้ว ท่านได้สร้างพระอารามขึ้นแห่งหนึ่งท่ามกลางเมืองเชียงแสน สร้างวิหารกว้าง 5 วา ยาว 9 วา เจดีย์กว้าง 3 วา สูง 7 วา หล่อพระพุทธปฏิมากรองค์หนึ่ง ด้วยทองปัญจะโลหะ หน้าตึกกว้าง 4 ศอก 2 กำมือ หนักล้านทอง (10 หาบ หรือ พันชั่ง) เมื่อหล่อเสร็จแล้ว จึงทรงเรียกว่า “พระเจ้าล้านทอง” และวัดแห่งนี้เลยเรียกว่า “วัดพระเจ้าล้านทอง” ดังปรากฏอยู่ตราบเท่าทุกวันนี้

แผนที่
รูปภาพ