โครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผ่านวัดในสกุลช่างเชียงแสน

The Development of multimedia to promote cultural tourism through the temple in Chiang Saen Craftmen School
สาขาสถาปัตยกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วัดพระยืน

สถานที่ตั้ง

ตำบล เวียง อำเภอ เชียงแสน เชียงราย 57150

ตำนานกล่าวว่า พญาคำฟู โอรสพญาแสนภู สร้างเจดีย์ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๑๘๗๔ เพื่อบรรจุพระธาตุ ๑๔๐ องค์ ต่อมาในสมัยเจ้าหลวงทิพเนตร เจดีย์ได้เกิดการชำรุด จึงโปรดให้พญาหลวงไชยชิด บูรณะใหม่เมื่อปี พ.ศ. ๒๑๘๑ ปัจจุบันเป็นวัดร้าง มีเจดีย์ ทรงแปดเหลี่ยม เรือนธาตุย่อเก็จ ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสซ้อนกัน ๓ ชั้น ขนาด ๗.๕๐ เมตร ไม่พบวิหาร และอาคารอื่นๆ

แผนที่
รูปภาพ