โครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผ่านวัดในสกุลช่างเชียงแสน

The Development of multimedia to promote cultural tourism through the temple in Chiang Saen Craftmen School
สาขาสถาปัตยกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วัดพระบวช

สถานที่ตั้ง

1016 ตำบล เวียง อำเภอ เชียงแสน เชียงราย 57150

ตำนวนกล่าวว่าสร้างโดยพญากือนาเมื่อประมาณ พุทธศักราช ๑๘๘๙ ประกอบด้วย เจดีย์ก่ออิฐถือปูนตั้งบนฐานปัทม์ย่อเก็จประดับลูกแก้ว กว้างด้านละ ๘ เมตร ยอดระฆังทรงกลม ตั้งอยู่ทิศเหนือของวิหาร ขนาดกว้าง ๑๓​ เมตร ยาว ๒๐ เมตร ภายในมีฐานชุกชีประดิษฐาน พระพุทธรูปปูนปั้น วิหารนี้หันหน้าไปทางทิศตะวันออก จากลักษณะทางสถาปัตยกรรม สันนิษฐานว่ามีอายุประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๙

แผนที่
รูปภาพ