โครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผ่านวัดในสกุลช่างเชียงแสน

The Development of multimedia to promote cultural tourism through the temple in Chiang Saen Craftmen School
สาขาสถาปัตยกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วัดปราสาทคุ้ม

สถานที่ตั้ง

ซอย ถนน สาย 2 ซอย 5 ตำบล เวียง อำเภอ เชียงแสน เชียงราย 57150

เป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูน ฐานกว้างด้านละ 8 เมตร ลักษณะฐานปัทม์สูงย่อเก็จประดับลูกแก้ว ยอดระฆังทรงกลม บัวกลุ่มกลีบยาวเหนือชั้นบัลลังก์เป็นลักษณะที่นิยมสร้างในเจดีย์เชียงแสน เมื่อพุทธศตวรรษที่ ๒๒-๒๓

แผนที่
รูปภาพ