โครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผ่านวัดในสกุลช่างเชียงแสน

The Development of multimedia to promote cultural tourism through the temple in Chiang Saen Craftmen School
สาขาสถาปัตยกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วัดชุมแสง

สถานที่ตั้ง

ซอย ถนน สาย 2 ซอย 5 ตำบล เวียง อำเภอ เชียงแสน เชียงราย 57150

แผนที่
รูปภาพ