โครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผ่านวัดในสกุลช่างเชียงแสน

The Development of multimedia to promote cultural tourism through the temple in Chiang Saen Craftmen School
สาขาสถาปัตยกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วัดกู่เต้า

สถานที่ตั้ง

ตำบลโยนก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ตั้งอยู่นอกกำแพงเมืองด้านทิศตะวันตกริมแม่น้ำคำ หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ประกอบด้วยวิหารและเจดีย์ทรงกระบอกซ้อนลดหลั่นกันสามชั้น มีปูนปั้นรูปเทพพนมประดับ และกลุ่มอาคารต่างๆ อีกจำนวนมาก ไม่ปรากฏหลักฐานการก่อสร้าง สันนิษฐานจากรูปแบบสถาปัตยกรรมน่าจะสร้างขึ้นเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ ๒๑

แผนที่
รูปภาพ