โครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผ่านวัดในสกุลช่างเชียงแสน

The Development of multimedia to promote cultural tourism through the temple in Chiang Saen Craftmen School
สาขาสถาปัตยกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การศึกษาชมรมช่างและศิลปินเมืองเชียงแสน

ชมรมช่างและศิลปินเมืองเชียงแสน ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2527 โดยการรวมตัวกันของสล่าพื้นบ้าน 3 คนในสถานการณ์โลกแวดล้อมและสภาพเมืองเชียงแสนในขณะนั้นอยู่ในช่วงหลังการต่อสู้สงครามอุดมการณ์ทางความคิดของลัทธิคอมมิวนิสต์ จังหวัดเชียงรายและเมืองเชียงแสนอยู่ตะเข็บแนวชายแดนที่เป็นพื้นที่สีแดง บ้านเมืองเงียบเหงา จึงการรวมตัวของสล่าพื้นบ้าน ดังนี้

  1. สล่าประกอบ มงคลคลี ที่มีพื้นฐานเป็นช่างประติมากรรมได้ลงไปเรียนรู้และได้รับประสบการณ์ทำงานจากการลงไปอยู่ที่เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ (เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2506 โดยนายเล็ก วิริยะพันธุ์ นักธุรกิจเจ้าของบริษัทวิริยะประกันภัย เป็นสถานที่รวบรวมวัฒนธรรม ของไทย อาทิ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคอีสานเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2515) ปัจจุบันสล่าประกอบท่านเสียชีวิตแล้ว
  2. สล่าแดง สุตะวงศ์ มีพื้นฐานเป็นช่างวาดรูปและศิลปกรรม (ปัจจุบันท่านเสียชีวิตแล้ว)
  3. สล่าเสาร์แก้ว เลาดี มีพื้นฐานเป็นช่างประติมากรรม
 

จากการรวมตัวของ 3 สล่าในวัยหนุ่มที่กินเที่ยวด้วยกันได้พูดคุยถึงเหตุการณ์บ้านเมือง และความซบเซาของสภาพเศรษฐกิจและสังคมของเมืองเชียงแสน อยากทำกิจกรรมเพื่อเป็นประโยชน์กับสังคม และต้องการรื้อฟื้นชื่อเสียงของช่างเชียงแสนในอดีตที่มีฝีมือทางด้านพุทธศิลป์ ในการนี้ได้เชิญอาจารย์บุญส่ง เชื้อเจ็ดตน ในขณะนั้นรับราชการเป็นอาจารย์สอนโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมมาเป็นประธานชมรมช่างและศิลปินเมืองเชียงแสนเป็นคนแรก (ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเชียงแสน) รวบรวมช่างและศิลปินแขนงต่างๆที่หลากหลายเข้ามาอยู่ในชมรมฯ การรวมตัวก่อตั้งชมรมฯเมื่อ พ.ศ. 2527 ในครั้งนี้นับเป็นสีสันของวงการช่างศิลปกรรมและศิลปินแขนงต่างๆในเมืองเชียงแสนนับตั้งแตกที่เมืองแตกพ่ายแพ้สงคราม ตั้งแต่ พ.ศ. 2317 รวมระยะเวลา 210 ปี กลับฟื้นขึ้นมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่ง การสร้างชื่อเสียงให้สกุลช่างเชียงแสนปรากฏเป็นที่รู้จักได้แก่การทำงานสาธารณะประโยชน์ เทศกาลงานบุญประเพณีเนื่องในพระพุทธศาสนา ในการทำขบวนกระทงในงานประเพณียี่เป็ง งานแกะเทียนในประเพณีแห่ต้นเทียนเข้าพรรษา ร่วมแข่งขันงานประกวดขบวนกระทงในระดับจังหวัด จนปรากฏชื่อเสียงเป็นที่ล่ำลือจนถึงทุกวันนี้