โครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผ่านวัดในสกุลช่างเชียงแสน

The Development of multimedia to promote cultural tourism through the temple in Chiang Saen Craftmen School
สาขาสถาปัตยกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

จินตภาพเมืองเชียงแสน

ผังเมืองเชียงแสนปัจจุบัน  ทำเลที่ตั้งเมืองเชียงแสน

จินตภาพเมืองเชียงแสน

ผังเมืองเชียงแสนปัจจุบัน  ทำเลที่ตั้งเมืองเชียงแสน

โบราณสถานที่มีความสำคัญลำดับที่ 1

แผนที่เป็นโบราณสถานที่ยังคงสภาพ และเป็นโบราณสถานที่ได้รับการขุดแต่งบูรณะแล้วหรือไม่เคยได้รับการขุดแต่งบูรณะเลย

วัดและโบราณสถานที่เป็นศูนย์รวมจิตวิญญาณและแหล่งศิลปะวัฒนธรรม

แผนที่เป็นโบราณสถานที่ยังคงสภาพ และเป็นโบราณสถานที่ได้รับการขุดแต่งบูรณะแล้วหรือไม่เคยได้รับการขุดแต่งบูรณะเลย

โบราณสถานที่มีคุณค่าด้านศิลปะและสถาปัตยกรรม

แผนที่เป็นโบราณสถานที่ยังคงสภาพ และเป็นโบราณสถานที่ได้รับการขุดแต่งบูรณะแล้วหรือไม่เคยได้รับการขุดแต่งบูรณะเลย

วัดที่นักท่องเที่ยวนิยมเยี่ยมชม

สรุปวัดในเมืองเชียงแสนที่นักท่องเที่ยวนิยมเยี่ยมชม